Go to content

ดอกมะระตัวผู้

ปลายหน้าร้อนที่ผ่านมา ทดลองปลูกมะระจีนอีกครั้ง หลังจากที่ครั้งแรกพัง และล้มเหลว ผลประกอบการเป็น 0 คือไม่ได้กินเลย รอบนี้เอาไหมวางแผนการปลูก และเตรียมอุปกรณ์ ไว้พร้อม และซื้อเมล็ดพันธ์มะระพื้นเมือง ที่เป็นพันธุ์แท้ (OP) ที่สามารถเก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อได้ ในที่สุด ดอกแรกของน้องมะระในรอบนี้ก็ออกมาให้เชยชม (เป็นดอกตัวผู้) ซึ่งพืชผักตระกลูกแตงอย่าง บวบ มะระ จะมีดอกสีเดียวกันคือสีเหลือง รูปทรงดอกก็คล้ายกันมาก อีกซักพักดอกตัวเมียก็คงจะตามกันออกมา

Latest