Go to content

เตือนการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือการอมลูกอมขณะออกกำลังกายอาจทำให้การหายใจผิดปรกติ

ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมทอฟฟี่ขณะออกกำลังกายเพราะจะทำให้ระบบหายใจผิดปกติ

ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมทอฟฟี่ขณะออกกำลังกายเพราะจะทำให้ระบบหายใจผิดปกติ ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดอาการล้าได้ง่าย นอกจากนี้อาจได้รับอันตรายจากการที่มีชิ้นหมากฝรั่งหลุดลงหลอดลมอีกด้วยระวังกันมากๆนะคะ

 

Credit: Fitness First Thailand

Latest