Go to content

“จงอย่าใช้ท้องของคุณเหมือนถังขยะ”

เลือกทานของที่ดีเพื่อสุขภาพหน่อย และเลิกได้แล้วนิสัยเสียดายของ ถ้าเสียดายสู้ไม่ซื้อจะดีกว่า ถ้าตัดใจตั้งแต่ต้นก็ทั้งประหยัด ไม่ต้องเหลือทิ้ง ไม่ต้องกินเพราะความเสียดาย ไม่ลำบากคนอื่น และที่สำคัญจะได้ไม่อ้วน

trash-can

เลือกทานของที่ดีเพื่อสุขภาพหน่อย และเลิกได้แล้วนิสัยเสียดายของ ถ้าเสียดายสู้ไม่ซื้อจะดีกว่า ถ้าตัดใจตั้งแต่ต้นก็ทั้งประหยัด ไม่ต้องเหลือทิ้ง ไม่ต้องกินเพราะความเสียดาย ไม่ลำบากคนอื่น และที่สำคัญจะได้ไม่อ้วน

Latest