Go to content

ถ้าหากมันไม่ท้าทายคุณ มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนคุณได้

การลดน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ชีวิตก็เช่นกัน เป็นความท้าทายนึงในชีวิต เมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำจะเปลี่ยนแล้ว จงทำมันอย่างสุดความสามารถ แล้ววันนึงคุณจะเห็นผลลัพธ์ ที่คุ้มค่า เป็นกำลังใจค่ะ

ถ้าหากมันไม่ท้าทายคุณ มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนคุณได้

การลดน้ำหนักและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ชีวิตก็เช่นกัน เป็นความท้าทายนึงในชีวิต เมื่อคุณตัดสินใจที่จะทำจะเปลี่ยนแล้ว จงทำมันอย่างสุดความสามารถ แล้ววันนึงคุณจะเห็นผลลัพธ์ ที่คุ้มค่า เป็นกำลังใจค่ะ

Latest