Go to content

รูปร่างคือภาพสะท้อนของการใช้ชีวิต

ใครที่กำลังหลงระเริงอยู่กับการเที่ยวกินอย่างไม่ประมาณตน ภาพมันฟ้องออกมาที่รูปร่างและสุขภาพอย่างแน่นอน อย่าประมาทก่อนที่โรคจะถามหา

Diet-quote 17

ใครที่กำลังหลงระเริงอยู่กับการเที่ยวกินอย่างไม่ประมาณตน ภาพมันฟ้องออกมาที่รูปร่างและสุขภาพอย่างแน่นอน อย่าประมาทก่อนที่โรคจะถามหา

Latest