Go to content

“เชื่อสิมีคนผอมอยู่ในร่างคนอ้วนทุกคน”

จงเชื่อมันและตั้งใจ ทำอย่างเต็มที่ ทุกคนทำได้ค่ะ เป็นกำลังใจ สู้ๆนะคะ

qoute-06

จงเชื่อมันและตั้งใจ ทำอย่างเต็มที่ ทุกคนทำได้ค่ะ เป็นกำลังใจ สู้ๆนะคะ

Latest