Go to content

คำศัพท์เรียกลักษณะรูปร่างต่างๆของหนุ่ม

ลองดูนะคะว่ารูปร่างของเราเป็นกลุ่มไหน และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรจะได้ใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องนะคะ

Male body type

ลองดูนะคะว่ารูปร่างของเราเป็นกลุ่มไหน และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรจะได้ใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องนะคะ

Latest