Go to content

Motivation Quote: เกลียด คนที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน

“People who can eat as much as they want and never gain weight, I hate you” เชื่อว่าคงมีหลายๆคนมีโมเม้นนั้น แต่จงอย่าอิจฉาตาร้อนไป แต่คิดว่าความจริงแล้วการที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนั้น เป็นหนทางที่นำสู่โรค ที่มาแบบเงียบๆ ดังนั้น เลือกทานดีในปริมาณที่พอดีกับที่ร่างกายต้องการและทานให้ถูกหลักโภชณาการจะดีกว่าค่ะ

thin people i hate you

“People who can eat as much as they want and never gain weight, I hate you” เชื่อว่าคงมีหลายๆคนมีโมเม้นนั้น แต่จงอย่าอิจฉาตาร้อนไป แต่คิดว่าความจริงแล้วการที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนั้น เป็นหนทางที่นำสู่โรค ที่มาแบบเงียบๆ ดังนั้น เลือกทานดีในปริมาณที่พอดีกับที่ร่างกายต้องการและทานให้ถูกหลักโภชณาการจะดีกว่าค่ะ

Latest